• slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  321-image.jpg
 • slider1-bg
  318-image.jpg
 • slider1-bg
  310-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
กอปศ. เตรียมตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรฯ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำและให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กพิเศษ

กอปศ. เตรียมตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรฯ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำและให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กพิเศษ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุม...
34 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๑ ถกเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

สกศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๑ ถกเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

เลขาธิการ สกศ. นำผู้บริหารร่วมรดน้ำขอพรองคมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เลขาธิการ สกศ. นำผู้บริหารร่วมรดน้ำขอพรองคมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรดน้ำขอพร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง อาคารอุดมศึกษา ๒ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๖๑

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานในพิธี “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพร ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย" ...

อ่านเพิมเติ่ม

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter) ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)