Slide background

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

Slide background

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย

ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อนำเสนอในการประชุม
วิชาการการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตรวจสอบรายชื่อ

Slide background

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้
ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.)
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทำ ร่าง พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการศึกษา
แสดงความคิดเห็น

Slide background

ขอเชิญร่วมพิจารณา

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ได้ที่นี่

Slide background

ขอเชิญเยาวชนไทย

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ออกแบบระดับเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 5
การออกแบบตราสัญลักษณ์
สําหรับการเป็นเจ้าภาพ
เอเปคของไทย
ในปี พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงค์