• slider1-bg
    292-image.jpg
  • slider1-bg
    310-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) เป็นประธานการประชุม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...
5 view อ่านเพิมเติ่ม

ครม.ไฟเขียว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ครม.ไฟเขียว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันนี้ (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมการแถลงข่าว “ค.ร.ม. อนุมัติ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ณ ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ...

สกศ. จัดพิธีทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระปิยมหาราชและเจ้าจอมอาบ (บุนนาค)  ในรัชกาลที่ ๕

สกศ. จัดพิธีทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระปิยมหาราชและเจ้าจอมอาบ (บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๕

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน 2560) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมอาบ (บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของเจ้าจอมอาบ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ...

กอปศ. นัด ๒๗ หารือกก.ยุทธศาสตร์ชาติ พลิกโฉมการศึกษาไทย

กอปศ. นัด ๒๗ หารือกก.ยุทธศาสตร์ชาติ พลิกโฉมการศึกษาไทย

วันนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ ๒๗โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)