• slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  303-image.jpg
 • slider1-bg
  300-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. จัดประชาพิจารณ์ “ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ภายใต้กรอบเร่ง - ร่วม - เริ่ม - พัฒนา ต่อยอดสร้างคนไทยแห่งอนาคต

สกศ. จัดประชาพิจารณ์ “ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ภายใต้กรอบเร่ง - ร่วม - เริ่ม - พัฒนา ต่อยอดสร้างคนไทยแห่งอนาคต วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ให้การต้อนรับประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ดร.ตวง อันทะไชย) ในการประชุมเพื่อพิจารณา “ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ...
55 view อ่านเพิมเติ่ม

 กอปศ. ถก ๖ อนุเร่งปฏิรูปการศึกษาเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นภาคอีสาน

กอปศ. ถก ๖ อนุเร่งปฏิรูปการศึกษาเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นภาคอีสาน

วันนี้ (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๒ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

สกศ. ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับ รมว.ศธ.

สกศ. ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับ รมว.ศธ.

(วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามงานการเชื่อมโยงของรัฐบาลกับการศึกษา...

สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคน ตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานการประชุม ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวต้อนรับและนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา : ข้อคิดจากมุมมองนอกกรอบ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการจัดงาน มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดเหมาเอกชนบริการรักษาความสะอาด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการวิจับ เรื่อง แนวทาทงการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)