Slide background

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบแบบสอบถาม ได้ที่นี่

Slide background

ขอเชิญชวน

ข้าราชการและประชาชน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

Slide background

ประกาศผลงานวิจัยดีเด่น

ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อนำเสนอในการประชุม
วิชาการการวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตรวจสอบรายชื่อ

Slide background

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้
ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.)
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด

สื่อวีดิทัศน์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคต
คนไทย ๔.๐”
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงาน

เข้าร่วมการประกวดเรียงความ
เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๑๐๐ ปี
แห่งการสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
แสดงความคิดเห็น

Slide background

ขอเชิญร่วมพิจารณา

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ได้ที่นี่

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงค์