• slider1-bg
    292-image.jpg
  • slider1-bg
    310-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. ร่วมกับ กอปศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓๑

สกศ. ร่วมกับ กอปศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓๑ วันนี้ ( ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
18 view อ่านเพิมเติ่ม

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประชุมบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นัด ๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประชุมบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นัด ๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) คณะกรรมการ และข้าราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล...

กอปศ. ระดมความเห็นทุกภาคส่วน ตั้งเป้า พค. ๖๑ พรบ.ปฐมวัยฯ ต้องแล้วเสร็จ

กอปศ. ระดมความเห็นทุกภาคส่วน ตั้งเป้า พค. ๖๑ พรบ.ปฐมวัยฯ ต้องแล้วเสร็จ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อรองรับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๓๐

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๓๐

วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๓๐ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการบริการสืบค้นข่าวสารการศึกษา รูปแบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

จ้างเอกชนจัดอาหารสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ประจำปี 2561 ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)