• slider1-bg
  307-image.jpg
 • slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  300-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
 เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะและสื่อมวลชนเยี่ยมชมครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ (สกศ.)

เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะและสื่อมวลชนเยี่ยมชมครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ (สกศ.) วันนี้ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ (ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะและสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ ครูถนอม คงยิ้มละมัย ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๖ ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ณ บ้านหนองจิต ต. หนองปรง อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี...
1 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. พัฒนาบุคลากร เน้นร่วมคิดร่วมทำ สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพตอบโจทย์ประชาชน

สกศ. พัฒนาบุคลากร เน้นร่วมคิดร่วมทำ สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพตอบโจทย์ประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๒ –๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร (OD) หลักสูตรร่วมคิด ร่วมทำ นำความสำเร็จ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างของสกศ. เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง...

 เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะและสื่อมวลชนเยี่ยมชมครูภูมิปัญญาไทย

เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะและสื่อมวลชนเยี่ยมชมครูภูมิปัญญาไทย

วันนี้ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษานำคณะและสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของครูสำรอง แตงพลับ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม ที่ ต. ดอนยาว จ. เพชรบุรี ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่โคก

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่โคก

วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โคก และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)