• slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  255-image.jpg
 • slider1-bg
  268-image.jpg
 • slider1-bg
  267-image.jpg
 • slider1-bg
  266-image.jpg
 • slider1-bg
  265-image.jpg
 • slider1-bg
  264-image.jpg
 • slider1-bg
  262-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. ประชุมกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สกศ. ประชุมกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
53 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. ต้อนรับรองเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่

สกศ. ต้อนรับรองเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่

วันนี้ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาคนใหม่ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการ ศธ. ให้เกียรติมาส่ง ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ครั้งที่ ๑

สกศ. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมเฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และคณะกรรมการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

OEC Forum ครั้งที่ ๑๘ “บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐”

OEC Forum ครั้งที่ ๑๘ “บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐”

วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐” ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

เช่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี 50 ที่นั่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดทำ CD ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

ดำเนินงานโครงการ 5 ปัญญาปราชญ์ : ผู้อารักษ์พรรณพืช ...

อ่านเพิมเติ่ม

การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และลานจอดรถยนต์สำนักงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดจ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และโปรแกรมเพื่องานสำนักงาน (Microsoft Office) ...

อ่านเพิมเติ่ม

การประเมินผลการศึกษานานาชาติ

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)