style4
เปลี่ยนการแสดงผล
ภารกิจ ผู้บริหาร

สกศ. ประชุมผู้บริหาร แจงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

สกศ. ร่วมกับ กอปศ. จัดประชุม พ.ร.บ. การศึกษา ประเด็น “สมัชชาการศึกษาระดับจังหวัด”

อนุ กกส.ด้านนโยบายการศึกษาฯ ประชุมนัด ๔ ตั้งทีมศึกษาการบริหารจัดการหนังสือและส่งเสริมการอ่าน

ข่าว สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาไขปมอันดับการศึกษาไทย ๒๕๖๑

สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมกรสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

สื่อสิ่งพิมพ์