style2
เปลี่ยนการแสดงผล
ภารกิจ ผู้บริหาร

สกศ. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ นัดแรก

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

สกศ. จัดเวิร์กช็อป

ข่าว สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์