• slider1-bg
    252-image.jpg
  • slider1-bg
    255-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ.จับมือแพทย์ศิริราช จัดงาน ๑๕๐ ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)

สกศ.จับมือแพทย์ศิริราช จัดงาน ๑๕๐ ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานปาฐกถา ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตอน จรรยาแพทย์ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสดุดีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ...
7 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑

สกศ. เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑

วันนี้ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร. กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒ หลักสูตรคือ ๑) หลักสูตรการพัฒนาระบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖o ณ จังหวัดระยอง และ ๒) หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่จัดระหว่างวันที่ ๒๗ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวรายงาน...

สกศ. จัดประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สกศ. จัดประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าประชุมอย่าง พร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ผนึกกำลังบริติช เคานซิลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำศึกษาไทย

สกศ. ผนึกกำลังบริติช เคานซิลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำศึกษาไทย

วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม“สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” (Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา Mr. Summer Xia รองผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย Mr.Malcolm Reeve ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมสถาบัน Academies Enterprise Trust สหราชอาณาจักร และ Mr. Ady Barrow นักกีฬารักบี้พาราลิมปิก เข้าร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ...

อ่านเพิมเติ่ม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การประเมินผลการศึกษานานาชาติ

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)