• slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  316-image.jpg
 • slider1-bg
  310-image.jpg
 • slider1-bg
  311-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. จับมือ กอปศ. ประชุมระดมความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

สกศ. จับมือ กอปศ. ประชุมระดมความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่ วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ...
198 view อ่านเพิมเติ่ม

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เตรียมตั้งสถาบันหลักสูตร พร้อมปฏิรูปอาชีวศึกษา

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เตรียมตั้งสถาบันหลักสูตร พร้อมปฏิรูปอาชีวศึกษา

วันนี้ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๑๑ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)...

กอปศ.พิจารณาปฏิรูปการศึกษาเอกชนและโรงเรียนในกำกับของรัฐ

กอปศ.พิจารณาปฏิรูปการศึกษาเอกชนและโรงเรียนในกำกับของรัฐ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา และสรุปการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในกำกับของรัฐและการบริหารงานวิชาการ...

กอปศ.เดินหน้าวิจัยและพัฒนาเตรียมจัดทำกรอบสมรรถนะเด็กประถมต้น

กอปศ.เดินหน้าวิจัยและพัฒนาเตรียมจัดทำกรอบสมรรถนะเด็กประถมต้น

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา “โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” “โครงการอิสระคิด เนรมิตปฏิรูปการศึกษา” และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา “แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา”...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย" ...

อ่านเพิมเติ่ม

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter) ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)